Jak adaptovat děti na prostředí mateřské školy

„Je to poprvé!“

Adaptační program MŠ
Osnova:
1. Charakteristika adaptačního programu (AP).
2. Záměr AP.
3. Kroky k minimalizaci adaptačních problémů- ze strany MŠ.
4. Kroky k minimalizaci adaptačních problémů – ze strany zákonných zástupců.
5. Profesionální přístup pracovnic školy, pedagogických i nepedagogických.
1. Charakteristika adaptačního programu
 
Jednou z podmínek naplňování cílů předškolního vzdělávání, které jsou zakotveny v RVP PV, je možnost postupné adaptace nově příchozích dětí na prostředí školy.
Při vstupu dítěte do MŠ je uplatňován na pracovišti individuálně přizpůsobený adaptační program (režim). Již při prvních kontaktech s rodiči, při zápisu do MŠ, při informační schůzce v červnu apod., je rodičům nabídnuta a doporučena možnost individuální adaptace, postupné začleňování jejich dítěte do nového prostředí a usnadnění tak zásadní změny v životě dítěte, čímž je první odloučení od rodiny. Rodičům je tak dána možnost strávit se svým dítětem určenou dobu v mateřské škole. Děti mohou se svým blízkým trávit určenou dobu v MŠ, tato doba se postupně zkracuje, dítě se osamostatňuje, odpoutává od rodičů a získává citový vztah k ostatním dětem a učitelkám, personálu. Seznamuje se s novým prostředím, režimem dne, zjišťuje, že prostředí je bezpečné, příjemné, obohacující. Učitelka a personál uplatňují adaptační režim po celý měsíc září a s každým nástupem nového dítěte, pokud rodiče zvolí jeho nástup v pozdější době. Abychom omezili nepříjemné pocity na minimum, prochází všechny děti tzv. adaptací. Tato doba „zvykání“ trvá obvykle 6 týdnů. V této době musí malý človíček vyřešit spoustu úkolů, aby mohl poprvé v životě zůstat delší dobu sám, bez maminky, jinde než doma a přitom být spokojený a cítit se bezpečně. Naše mateřská škola si stanovila tří měsíční zkušební dobu, po kterou by dítě mělo přivyknout a bylo v dostatečné míře adaptováno. Pokud se ani v této době adaptace nezdaří, doporučíme odklad nástupu na dobu vhodnou k znovuadaptování.
Při dlouhodobém přetrvávání potíží s adaptací a po konzultaci s pediatrem je doporučen pedagogem odklad docházky do MŠ.
2. Záměr adaptačního programu mateřské školy
 
 • přiblížit mateřskou školu rodinám s dětmi, které se připravují na zahájení docházky, dostatečné seznámení se s prostředím, podmínkami vzdělávání, pedagogy a personálem školy
 • seznámit rodiče s problematikou přechodu dítěte do nového prostředí, režimem v mateřské škole a zprostředkovat jim dostatečný poradenský a informační servis
 • umožnit dětem, které budou navštěvovat mateřskou školu postupně a nenásilnéseznámení s novým prostředím ještě před začátkem docházky
 • adaptační program naší MŠ je dostatečně flexibilní na základě zkušeností předškolních pedagogů, může být individuálně přizpůsoben potřebám jednotlivých dětí.
3. Kroky k minimalizaci adaptačních problémů – ze strany MŠ
 
 • než rodiče udělají krok k zápisu svého dítěte do MŠ, mohou kdyko-li využít pozvání k návštěvě školy (například při Dni otevřených dveří, nebo při pobytu dětí na školní zahradě). Mohou zavolat do MŠ a domluvit si prohlídku prostor, seznámit se s pracovním kolektivem, účastnit se běžného programu dětí a obdržet informace o životě školy.
 • rodiče dětí se mohou a měly by, zúčastnit informativních schůzek s budoucími učitelkami jejich dětí. Informace a rozhovor je věnován především poznatkům o nových dětech a otázkám rodičů, které je zajímají (odchody, příchody, stravování, denní režim, co dítě potřebuje do MŠ, nadstandardní aktivity školy, apod.). Rodiče tak mají možnost s předstihem a tedy pružně reagovat na doporučení a požadavky mateřské školy.
 • rodiče mají informaci o webových stránkách MŠ, kde jsou informováni včas o změnách a novinkách školy (mskryry.estranky.cz)
 • v prvních týdnech školního roku jsou na pracovišti přítomny obě učitelky od ranních hodin, aby nově příchozí osoba (pedagog střídající), nepůsobil na děti stresově. Na obě učitelky si tedy děti zvykají současně
 • matka nebo jiný blízký člověk zůstává v mateřské škole po určitou dobu, hraje si s ním, zapojuje se do činností školy a vnáší tak do nového prostředí podstatnou část prostředí pro dítě důvěrně známé a bezpečné – domova. Adaptační režim se po domluvě s učitelkami může opakovat a postupně zkracovat podle potřeb a přizpůsobení dítěte, vždy po domluvě s rodiči dítěte.
4. Kroky k minimalizaci adaptačních problémů – ze strany zákonných zástupců:
 
Hledáte odpovědi na otázky: „Mám strach, že se mé dítě ve školce bojí! Co když tamstrádá?“, a podobné otázky, které zvláště úzkostné maminky sužují? Jste nejistí? Nic neobvyklého! Obavy jsou normální, neznáte nás, neznáte prostředí, bojíte se že o své dítě jeho osamostatňováním přicházíte. Adaptací na vzniklou situaci si musíte projít i Vy! Důvěru si každý musí zasloužit, a tak je to i s naší mateřinkou. Není to hned, ale postupně získáte jistotu, že prostředí pro Vaše dítě je bezpečné, umožňuje mu rozvíjet se, socializovat se.
Rady :
 • povídejte si s dětmi o tom co budou v MŠ dělat, nic nedbejte na to, že zpočátku se objeví introvertní projevy chování – děti se na určitou dobu uzavírají do sebe, hledají v sobě jistoty, které mají z domácího prostředí, děti regredují, couvnou ve vývoji zpět a pak poskočí dopředu. Tento stav, kdy děti více přilnou k mamince, jsou na ní více závislé, pláčí, nebo jsou naopak agresivní, dělají kroky zpět v hygieně, či stolování, v běžných rituálech, mají sníženou schopnost samostatnosti, jsou více pasivní, omezují komunikaci apod., je přechodný. Je důležité si uvědomit, jak náročná změna v životě dítěte to je. Vaše pomoc je namístě.
 • Každý den se na něco těšte, třeba na to, že Vám dítě nakreslí obrázek.
 • Pokud dítě ve školce nemluví, nevadí, pokud doma o školce vypráví, pak vše dobře vnímá, zajímá se o dění, pamatuje si a chce s rodinou zážitky sdílet, jste na dobré cestě k včasné a rychlé adaptaci.
 • Pamatujte si zásadu „Netlačit příliš na urychlení adaptace, čím více se snažíme, tím pomalejší bude šance na adaptaci Vašeho dítěte.“ Vše chce svůj čas a každé dítě je jiné- hodně trpělivosti!
 • rozvrhněte si čas tak, aby dítě necítilo časový stres, aby bylo v novém prostředí uspokojené ve svých hrových a objevitelských potřebách
 • vyvarujte se výhrůžek  typu : „Počkej, až budeš muset chodit do školky!“    „Jestli budeš zlobit, půjdeš do školky!“
Děti se budou díky Vám obávat školky dopředu!
 • osamostatňujte dítě v:
 používání WC
– ve stravovacích návycích (stolování, samo se najíst)
– v sebeobslužných návycích (samo se obléknout, umýt)
– vhodně zvolte druh oblečení, obutí (bez tkaniček, knoflíků)
– v objevitelských aktivitách
– pozorování a napodobování okolí
– dorozumívání se s ostatními (dospělými i dětmi)
– prosazování svého přání, názoru, posilování volního úsilí
– učte děti respektovat běžné komunikativní prostředky jako jsou, doporučení, výzva, rada, či přání druhého
– tvořte spolu s dětmi pravidla, dbejte aby je dodržovaly (dospělý stanovuje hranice, dítě je musí respektovat, pokud se Vám nepodaří u dítěte vytvořit návyk „poslechnout“ do tří let, těžko jej to budete učit v  5, 6 letech )
 • pravidla nejsou povidla – všichni musíme nějaká pravidla a řád v životě dodržovat, záleží na roli, kterou ve svém životě zastáváme, učte tomu i Vaše dítě.
 • jakmile získá dítě pocit bezpečí, je sebejisté a spokojené, nadchází poslední fáze adaptace tj. zvyknout si na myšlenku, že bude spinkat jinde, než ve své postýlce. Tento úkol bývá pro dítě těžký a je potřeba je na jeho zvládnutí dítě dobře připravit. Maminka i paní učitelka budou s dítětem o spaní předem mluvit, vyberou doma vhodnou hračku a pyžamko. Měli bychom společně vytvořit takovou atmosféru, kdy se dítě bude na spaní ve školičce těšit. Teprve odchází-li dítě se samozřejmostí do postýlky, spokojeně z ní vstává a odchází si hrát, teprve tehdy můžeme prohlásit, že  adaptace je úspěšně u konce.
5. Profesionální přístup pracovnic školy – pedagogických i nepedagogických:
Všechny pracovnice školy přistupují k novým dětem empaticky, vždy dodržují etický kodex pracovníků (klidné vystupování, citlivý přístup, vcítění se do nové situace dítěte a rodičů).
 Mateřská škola Kryry buduje statut – „Mateřská škola – místem pohody“
V Kryrech 10.7. 2014                                                  řed. školy : Bc.Věra Melicharová