Čím zajistit větší bezpečnost dětí – jejich informovaností

Osnova poučení dětí na začátku školního roku v mateřské škole

Učitelky seznámí děti s riziky při výchovné činnosti, upozorní děti na nebezpečí při pobytu venku a provedou o tom zápis do třídní knihy (TK)

Seznámí děti s budovou školy – šatna, třída, WC, ložnice, zahrada apod.

Seznámí děti s režimem školy – ranní svačina, dopolední činnosti, oběd, odpočinek, odpolední svačina, odpolední činnosti apod.

Poučení o bezpečnosti jsou průběžně opakována a zaznamenávána do třídní knihy.

Dojde-li k úrazu při nedodržení stanovených pouček, poučí učitelky opakovaně ostatní děti o bezpečném chování a učiní o tom zápis do  TK.

Pobyt a činnosti ve třídě

RIZIKA:

Náraz na překážku, srážka s jiným dítětem

Vdechnutí cizího předmětu

Vzájemné poranění dětí

Uklouznutí

POUČENÍ:

1.Respektovat a plnit pokyny pedagoga.

2.Chodit ve třídě, v herně, po chodbách pomalu, nestrkat se navzájem.

3.Nevylézat na nábytek, nesahat na elektrické zásuvky (kryty)

4.Nevylézat na okna, stolky, skříňky, kryty topení.

5.Opatrnost při pohybu v umývárně a na WC, necákat vodou.

6.Správně chodit po schodech – přidržovat se madla, nestrkat se, nepředbíhat, při chůzi ze schodů jít jednotlivě, přidržovat se madla, neskákat z posledního schodu.

7.Běhat tak, abych nevrážel do ostatních, orientovat se v prostoru.

8.Neběhat mezi stolečky, s auty jezdit jen na koberci.

9.Nedávat hračky do úst, do nosu, do uší.

10.Na WC nestoupat na záchodovou mísu, nesedat na umyvadla.

11.Ohlásit každé poranění své i kamaráda.

Pobyt a činnosti v tělocvičně

RIZIKA:

Pád a pád z výšky

Vzájemné poranění dětí

Náraz na překážku, srážka s jiným dítětem

POUČENÍ:

1. Jsem ohleduplný,  při běhu, házení, nesmí nikoho nic bolet

2. Náčiní slézáme s dozorem paní učitelky

3. Pravidla nejsou povidla, musejí se dodržovat, pak nikoho nic nebolí

4. Při běhu se orientuji, dám pozor, abych nenarazil do zdi, či do kamaráda.

5. Míče ani jiné předměty na cvičení neházím kamarádovi do obličeje

6. Nepřeceňovat své síly, každý úraz, bolest oznámit bez zbytečného odkladu učitelce.

Vycházka do přírody, na ulici

RIZIKA:

Poranění cizím předmětem

Dopravní nehoda

POUČENÍ:

1.Bezpodmínečně respektovat a plnit pokyny pedagoga.

2.Při procházce městem (mimo objekt školy) chodit v zástupu.

3.Vozovku přecházet po přechodu. Pokud není přechod, vstupovat do vozovky až pokud nejede žádné auto, rozhlédnout se, čekat na pokyn pedagoga, přecházet přímo, zbytečně se nezdržovat.

4.Nesbírat žádné pohozené předměty (injekční stříkačky, sklo, ostré předměty apod.) upozornit na nález pedagoga.

5.Neohrožovat se navzájem házením kamenů, nevhodným zacházením s klacíky apod.

6.Netrhat a nevkládat do úst žádné plody, listy, bobuloviny, houby ani známé jedlé plody.

7.Nesahat na žádná zvířata ani známá domácí (nebezpečí vztekliny, pokousání, poškrábání )

8.Sledovat učitelku, neodbíhat, znát své jméno, mateřskou školu.

9.Psy nedráždit, přichází-li pes dítě očichat, nebránit se a vůbec nereagovat, mluvit tichým, klidným hlasem, pokusit se zůstat stát, dokud pes neodejde.

10.Při chůzi na schodišti a před budovou, hlavně při vlhkém počasí nebo v zimě, chodit opatrně, přidržovat se zábradlí.

11.V zimě venku neolizovat žádné kovové předměty.

12.Pokud se dítě ztratí, zůstane na místě, nikam neodchází.

Hry a činnosti na školní zahradě

RIZIKA:  Vzájemné poranění dětí

Pád a pád z výšky

POUČENÍ:

1.Bezpodmínečně respektovat a plnit pravidla a dohodu při hře a TV činnostech na zahradě, respektovat pokyny pedagoga.

2.Bezpečně se pohybovat na TV zařízeních, nestrkat se, používat zařízení pouze k účelu, ke kterému je určeno (dohled pedagoga)

3.Nepoužívat klacky, kameny, hračky proti druhému dítěti.

4.Nedávat do úst písek, neolizovat si ruce, nejíst žádné plody, kuličky ani jiné cizí předměty.

5.Vyhýbat se houpačkám, nechodit k nim blízko když se houpají.

6.Nevstupovat na skluzavku zespoda (nevybíhat na ni v botách)

Bezpečnost na dopravním hřišti

RIZIKA: Pád z dopravního prostředku

Náraz do dopravního značení

Srážka s jiným dítětem

POUČENÍ:

1. Vždy mít v pořádku kolo které si přivezu z domova a na hlavě ochrannou přilbu.

2. Poslouchat učitelku a její pokyny, chovat se ukázněně

3. Neodcházet ani neodjíždět od skupiny, jezdit pouze na DH

4. Sledovat směr jízdy, nesrazit se s dopravní značkou

5. Udržovat kolem sebe dostatek místa, nevjíždět do cesty druhým dětem, udržovat správnou stranu jízdy, dodržovat pravidla bezpečné jízdy i chůze po DH.

Chování v dopravním prostředku (cesta do MŠ, výlet)

RIZIKA: pád ze schůdků

Pád ze sedačky

Pád vpřed při brždění

Dopravní nehoda

POUČENÍ:

1.Bezpodmínečně respektovat a dodržovat pokyny pedagoga.

2.Nastupovat a vystupovat z dopravního prostředku jednotlivě, nestrkat se, nepředbíhat ostatní.

3.Při jízdě sedět v klidu, opřený o opěradlo, v případě cestování MHD se přidržovat madel.

4.Nepřibližovat se k okraji nástupiště, dokud dopravní prostředek nezastaví.

5.Nenastupovat ani nevystupovat, dokud pedagog nedá pokyn.

Osnova poučení dětí před školním výletem, exkurzí

  1. Bezpodmínečně respektovat a plnit pokyny pedagoga.

2. Při cestování dopravním prostředkem se nepřibližovat k okraji nástupiště, dokud dopravní prostředek nezastaví.

3. Nenastupovat ani nevystupovat, dokud pedagog nedá pokyn.

4. Nastupovat a vystupovat z dopravního prostředku jednotlivě, nestrkat se, nepředbíhat ostatní.

5. Při jízdě v dopravním prostředku sedět v klidu, opřený o opěradlo, přidržovat se madel.

7. Aby se zabránilo přehřátí dětí v dopravním prostředku, sundat si vrchní vrstvu oblečení, čepice apod..

8. Neodcházet od skupiny.

9. Při procházce chodit ve dvojicích.

10. Vozovku přecházet po přechodu. Pokud není přechod, vstupovat do vozovky až pokud nejede žádné auto, rozhlédnout se, čekat na pokyn pedagoga, přecházet přímo, zbytečně se na vozovce nezdržovat.

11. Při hrách  neopustit vymezené prostranství.

12. Nesbírat žádné pohozené předměty(injekční stříkačky, sklo, ostré předměty apod.) upozornit na nález pedagoga.

13. Neohrožovat se navzájem házením kamenů, nevhodným zacházením s klacíky apod.

13.Netrhat a nevkládat do úst žádné plody, listy, bobuloviny, houby ani známé jedlé plody.

14.Nesahat na žádná živá zvířata ani známá domácí (nebezpečí vztekliny, pokousání, poškrábání)natož mrtvá.

15.Sledovat učitelku, neodbíhat, znát své jméno, mateřskou školu.

16.Psy nedráždit, přichází-li pes dítě očichat, nebránit se a vůbec nereagovat, mluvit tichým, klidným hlasem, pokusit se zůstat stát, dokud pes neodejde.

17.Při chůzi po schodišti a před budovou – hlavně při vlhkém počasí nebo v zimě, chodit opatrně, přidržovat se zábradlí.

18.Pokud se dítě ztratí, zůstane na místě, nikam neodchází.

Osnova poučení dětí před vycházkou MŠ

1. Bezpodmínečně respektovat a plnit pokyny pedagoga.

2. Při procházce městem (mimo objekt školy) chodit ve dvojicích.

3. Vozovku přecházet po přechodu. Pokud není přechod, vstupovat do vozovky až pokud nejede žádné auto, rozhlédnout se, čekat na pokyn pedagoga, přecházet přímo, zbytečně se nezdržovat.

4. Při hrách  neopustit vymezené prostranství.

5. Nesbírat žádné pohozené předměty (injekční stříkačky, sklo, ostré předměty apod. ) – upozornit na nález pedagoga.

6. Neohrožovat se navzájem házením kamenů, nevhodným zacházením s klacíky apod.

7. Netrhat a nevkládat do úst žádné plody, listy, bobuloviny, houby ani známé jedlé plody.

8. Nesahat na žádná živá zvířata ani známá domácí (nebezpečí vztekliny, pokousání, poškrábání) natož mrtvá.

10. Sledovat učitelku, neodbíhat, znát své jméno, mateřskou školu.

11. Psy nedráždit, přichází-li pes dítě očichat, nebránit se a vůbec nereagovat, mluvit tichým, klidným hlasem, pokusit se zůstat stát, dokud pes neodejde.

12. Při chůzi po schodišti a před budovou – hlavně při vlhkém počasí nebo v zimě, chodit opatrně, přidržovat se zábradlí.

13. V zimě venku neolizovat žádné kovové předměty.

14. Pokud se dítě ztratí, zůstane na místě, nikam neodchází.

Osnova poučení dětí před plaveckým výcvikem

1.Respektovat a plnit příkazy pedagogů a provozního řádu plavecké školy (PŠ)

2.Chovat se ukázněně v šatně, v bazénu, cestou do bazénu.

3.Neohrožovat sebe a své kamarády nevhodným chováním (neskákat do vody, neházet předměty, zvýšená opatrnost při pohybu na podlahách kolem bazénu – kluzký, mokrý povrch).

4.Do bazénu vstupovat pouze na pokyn pedagoga, stejně tak bazén opouštět.

5.Chovat se ukázněně v šatnách a ve sprchách.

6.Nenosit při výuce prstýnky, řetízky a jiné ozdoby.

7.Pokud se dítě necítí zdrávo, upozorní na tuto skutečnost pedagoga.

8.Neběhat po mokrém okraji, neskákat do vody.

9.Nepotápět a nestrkat pod vodu druhé děti v bazénu.

10.Při úrazu, nevolnosti či jiné potřebě jako např. použití WC upozornit pedagoga.

Osnova poučení dětí před sáňkováním, koulováním

1. Poslouchat pokyny paní učitelky

2. Sjíždět z kopce za určených pravidel

3. Nepřekážet při jízdě ze svahu druhým dětem, vždy se vracet po určené trase

5. Při koulování neházet sníh dětem do obličeje

Osnova poučení dětí při setkání s cizími lidmi mimo MŠ

1. Při setkání s cizími lidmi být slušný, ale opatrný

2. S nikým koho neznám se nebudu bavit a prozrazovat mu kde bydlím, kde jsou rodiče apod.

3. Nikdo cizí nemá právo se mne dotýkat, nedovolím mu to !

4. S nikým cizím nikam neodcházím, ani nenastupuji do auta, i kdyby sliboval odměnu

5. Nic si od cizích lidí nebereme.

Osnova poučení dětí při hrách mimo MŠ

1. Nikdy si nehrajeme s tím s čím nemáme, co nejsou hračky

2. Nezkoušíme nebezpečné předměty, jako zapalovače, nože, sklo, ostré předměty

3. Do zásuvky nic nevkládáme, bolelo by to

4. Nezkoušíme jak chutnají léky, alkohol

5. Když najdeme neznámý předmět, nebereme jej do ruky

6. Hrajeme si jen tam kde smíme, kde nám dovolily paní učitelky nebo rodiče

Osnova poučení dětí před pobytem na ostrém slunci

1. Když hodně svítí slunce, nejsme na něm dlouho, schováváme se do stínu

2. Na hlavě máme pokrývku

3. Hodně pijeme

4. Paní učitelka nás namaže opalovacím krémem, nebo se nesvlékáme abychom se nespálili.

5. Když nás bude bolet hlava, nebo bříško, řekneme to paní učitelce

Osnova poučení dětí před setkáním s nebezpečným hmyzem

1. Můžeme potkat vosu, či včelu, nikdy je nedráždíme, nemáváme rukama, chováme se klidně a děláme pomalé pohyby

2. Když nás něco štípne, či kousne, vždy to ukážeme paní učitelce

3. Nebereme do rukou pavouky, brouky, kteří by nás mohli kousnout

4. Každé štípnutí, žihadlo, kousnutí ukážeme paní učitelce