Provozní řád

Mateřská škola Kryry, okres Louny, Příčná 419

Příspěvková organizace

Č.j. 113/2018

Účinnost od : 1.9.2018

Provozní řád schválen na  pedagogické radě :

Provozní řád školy

 

Mateřská škola je povinna vypracovat provozní řád, v němž je stanoven režim dne, zohledňující věkové a fyzické zvláštnosti dětí, podmínky jejich pohybové výchovy a otužování, režim stravování, včetně pitného režimu. Provozní řád nenahrazuje Školní řád, který je přílohou Provozního řádu.

 1. Údaje o zařízení :

Adresa MŠ :       Mateřská škola Kryry, okres Louny, Příčná  419, Kryry 439 81

Telefon :             415 216 008

E-mail :              ms.kryry@seznam.cz

IČ:                       61357162

Odpovědná osoba:  ředitelka školy  Bc.Věra Melicharová

Zřizovatel:  Město  Kryry

Mateřská škola zahrnuje: Mateřskou školu s vlastním IZO

                                         Školní jídelnu- výdejnu s vlastním IZO

 1. Popis zařízení :

(Vyhláška č.14/2005 Sb. v platném znění)

Typ zařízení : celodenní s pravidelným provozem

Kapacita  MŠ podle Rejstříku školských zařízení :   90 dětí

Počet tříd:  3 třídy

Provozní doba: od 6.00 hodin do 16.00 hodin

Pavilonový objekt:  4 pavilony

                                3 pavilony pro pedagogickou činnost

                                1 pavilon sloužící jako hospodářská budova

                                 zahrada pro pohyb dětí a dopravní hřiště ve vlastním areálu

Přerušení, nebo omezení provozu: po projednání se zřizovatelem, oznamuje se nejméně 2 měsíce předem

Stravování dětí: děti docházející do MŠ se v MŠ stravují vždy

Přijímány děti zpravidla od tří do šesti let, nejdříve však děti od dvou let

Počty dětí na třídách: 24 (s výjimkou 28)

– pokles  počtu dětí o 2 za každé přijaté dítě s přiznanými podpůrnými opatřeními čtvrtého, nebo pátého stupně

Personál : 7 pedagogických pracovnic

                 3 nepedagogické pracovnice

Péče o zdraví a bezpečnost dětí:

– dohled nad dětmi je vykonáván od doby převzetí od zákonného zástupce až do doby jeho předání.

– k zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo místo, kde se děti vzdělávají, připadne na jednoho pedagoga maximálně 20 dětí v běžné třídě; 12 dětí ve třídě s dětmi mladšími tří let, nebo zařazenými na základě §16 z. 561/2004 Sb. v platném znění.

Úplata za vzdělávání: na období školního roku, nestanoví-li ředitel školy jinak, řídí se platnou vyhláškou

III. Režimové požadavky:

Režim dne je z organizačních důvodů školy částečně stanoven pro každou třídu zvlášť, učitelky jsou povinné ho pružně přizpůsobovat aktuálním potřebám dětí. V mateřské škole je dostatečně dbáno na soukromí dětí, pokud mají potřebu uchýlit se do klidového koutku a neúčastnit se společných aktivit, je jim to umožněno. Základní činností dětí v mateřské škole je hra. Jsou respektována pravidla správné životosprávy a duševní a tělesné hygieny. Spojování tříd je omezeno na nezbytnou míru.

Časové rozvržení:

           6.00 –   8.15    volné hry dětí, zájmové činnosti v centrech aktivit (CA)

           8.15 –   8.45    ranní kruh, pohybové a hudebně pohybové aktivity

           8.45 –    9.00    hygiena a svačina

           9.00 –    9.15    motivační kruh

           9.15 – 10.00    činnosti v CA, hodnocení

         10.00 – 12.00     příprava a aktivity venku

         12.00 – 12.30    hygiena, oběd, hygiena

         12.30 – 14.00    odpočinek, relaxační činnosti v CA

         14.00 – 16.00    hygiena, odpolední svačina, volné hry a činnosti v CA, či zahradě

Denní režim je volen dostatečně pružně, umožňuje reagovat na individuální možnosti dětí, na jejich potřeby.

 

Péče  o  dítě 

Mateřská škola doplňuje přirozenou výchovu v rodině, plně respektuje výchovné zaměření rodiny, její specifika a posiluje její výchovné působení.Usiluje o integraci dětí se sociální indikací. Plně respektuje  Úmluvu o právech dítěte s ohledem na své specifické postavení. Osoby pečující o dítě je chrání před jakýmkoliv tělesným i duševním násilím. Program péče o dítě vychází z demokratických přístupů, opírá se o pedagogické, psychologické a hygienické normy péče o dítě předškolního věku. Zabezpečuje zdravý fyzický, psychický a sociální rozvoj dítěte, jejich spokojené prospívání v souladu s jejich přirozeností .

Nástup dětí – od 6.00 do 16.00 hodin

Dle potřeb rodičů, pozdější příchody (po 8. hodině) předem hlásit. Rodiče jsou povinni dovést dítě a předat jej osobně učitelce. Při vstupu dítěte do MŠ je uplatňován individuálně přizpůsobený adaptační režim –viz Adaptační program MŠ.

Spontánní hra

Spontánní hry jsou ve vyváženém poměru k řízeným aktivitám, převládají v době po příchodu dítěte do MŠ – v době od 6 – do 8.30 hodin, dále během pobytu venku – mezi 10.00 – 12.00 , další prostor v době od 14.30 – do 16.00 hodin. Děti nejsou k řízeným činnostem nuceny, prostor a čas si děti vymezují podle individuálních potřeb a zájmů.

Didaktické cílené činnosti (řízené pedagogem)

Probíhají denně podle potřeb,  věku a vlastního zájmu dětí se řízených činností zúčastnit  Řízené činnosti – mají v režimu dne své místo.

 

Pohybové  aktivity

Probíhají v průběhu celého dne. Učitelky reagují na potřebu pohybu dětí vzhledem k jejich unavitelnosti a potřebě. Škola je vybavena pro tyto činnosti dostatkem nářadí a náčiní  které se neustále doplňuje a velkou školní zahradou a dopravním hřištěm

 • před dopolední svačinoujsou zařazovány pohybové  činnosti s náčiním, hudbou, pohybové hry, psychomotorické hry s prvky jógy zaměřené  na relaxaci, vyrovnávací, posilovací a protahovací, relaxační a dechová cvičení se zdravotním zaměřením, cvičení v prostoru určeném pro užívání náčiní a nářadí (tělocvična)
 • odpoledne po odpočinku – pohybové chvilky, hry s pohybem

Pobyt  venku

Je střídán, na zahradě, s vycházkami do okolí MŠ a do okolní přírody. Minimální doba pobytu venku 2 hodiny, dle počasí. Pobyt venku se neuskutečňuje při mrazu pod -10 stupňů, při silném větru, dešti a při inverzích. Pobyt venku může být krácen nebo zcela vynechán pouze při mimořádně nepříznivých klimatických podmínkách a při vzniku smogové situace. V letních měsících je provoz přizpůsoben  tak, aby byly činnosti přenášeny do venkovního prostředí areálu MŠ v co největším rozsahu. Řízené a spontánní činnosti venku: pozorování blízkého okolí, sezónní činnosti, pohybové činnosti s prvky sportovních her, turistika, jízda na dětských dopravních prostředcích, poznávací činnosti, pěstitelské, pokusnické“badatelské“ činnosti, svačiny, klidové činnosti, manipulační hry.

Odpočinek dětí, spánek

V Mateřské škole v Kryrech se odpočívá na lehátku. Odpočinek vychází z individuálních potřeb dětí. Od 12.15 hodin – 14.00 hodin.Odpočívají všechny děti při čtené nebo reprodukované pohádce, při relaxační hudbě nebo vyprávění. Děti nemusejí spát, mají možnost si vzít na lehátka svoji oblíbenou hračku, nebo knížku.  Donucování dětí ke spánku je nepřípustné! Děti 1. a 3. třídy  mají svou ložnici, 2. třída se na odpočinek do těchto tříd dělí. Děti, které mají menší potřebu odpočinku na lehátku, mají možnost se postupně zúčastňovat klidných aktivit.Tyto aktivity jsou organizovány tak, aby nerušily děti s potřebou spánku nebo odpočinku. Vždy je přihlédnuto k momentální potřebě dítěte. Lehátka mají své místo, každé dítě má své lehátko a svoji značku.

Stravování  

Mateřská škola nemá svou vlastní kuchyni, pouze výdejnu. Jídlo je do MŠ dováženo ze školní kuchyně při ZŠ Kryry. Doba podávání stravy je neměnná.Vzhledem k tomu, že je mateřská škola pavilónová, je jídlo pracovnicí školy rozváženo a postupně vydáváno na jednotlivých odděleních.

Podávání svačin :  od    8.30    do     9.00  hodin

                             od  14.15    do   14.45  hodin

Oběd                  :   od  11.45    do   12.15  hodin

Děti jsou vedeny k samostatnosti, starší děti se obsluhují samy, mladším pomáhají pedagogické i provozní pracovnice. Časový odstup mezi jídly je do 3 hodin. Zaměstnanci jsou proškoleni o hygienických normách.Teplota vydávaných jídel nesmí klesnout pod 60 stupňů C, zbytky jsou odváženy denně. Polévky rozlévá školnice v jednotlivých odděleních bez přítomnosti dětí, hlavní jídlo na talíře podává pracovnice k tomu určená. Zákaz vstupu do kuchyňky – výdejny, odkud se jídlo podává, platí pro všechny děti a cizí osoby. Způsob dopravy stravy – vozíky, várnice, port, kryté přepravky.

Pitný  režim

Od ranních hodin mají děti na každé třídě po celý den k dispozici volně pití, které podle potřeby doplňují provozní pracovnice. Děti se mohou samostatně obsloužit. O mytí nádob se stará pracovnice kuchyňky. Nápoje se obměňují – bylinné a ovocné čaje, vitamínové nápoj, šťávy, minerálky, ředěné džusy, voda. Pitný režim je dodržován k tomuto účelu osobními hrnečky, označenými jmény dětí  pro každé dítě. Jsou na zvláštním vozíku v přípravné kuchyňce.

Otužování

 • Třídy jsou pravidelně a dostatečně větrány (ráno zajistí domovnice, během dne podle potřeby učitelky) děti odkládají vrstvy oděvů, aby se během dne zbytečně nepotily
 • Domovnice sleduje teploty ve třídách aby nebylo zbytečně přetápěno
 • Děti se dostatečně pohybují venku za každého počasí s výjimkou inverzního a mrazivého počasí, v kompetenci učitelky je zvolit délku pobytu vzhledem k povětrnostním podmínkám
 • Při příchodu učitelky kontrolují vhodné oblečení dětí v MŠ i mimo ni
 • Děti se otužují vodou, omývají se po odpočinku studenou vodou
 • Děti otužujeme sluncem a rozprašovanou vodou v letních měsících

 1. Způsobzajištění  vhodného  mikroklimatu 

(Vyhláška č.410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu)

a)Způsob a intenzita větrání, vytápění, osvětlení:

Větrání- Třídy jsou pravidelně a dostatečně větrány (ráno zajistí domovnice, během dne podle potřeby učitelky). Větrání krátké, ale intenzivní.

Teplota  vzduchu–   ve třídách jsou umístěny  1,2 – 1,5 m nad zemí nástěnné teploměry.

Teploměr musí měřit teplotu s přesností + – O,5 C teplota tříd je 21.5 stupňů C, teplota podlahy nesmí klesnout pod 19 stupňů C. Při poklesu teploty vzduchu v místnostech určených k dlouhodobému pobytu dětí ve třech po sobě následujících dnech pod 18 C, ne však méně než 16 C musí být provoz zařízení zastaven. Rozdíl teploty v úrovni hlavy a kotníků nesmí být větší než 3 stupně. Při odpočinku nesmí teplota klesnout pod 18 stupňů C. Nejvyšší přípustná teplota ve třídě je 26 stupňů C. Na oknech jsou žaluzie na regulaci slunečního záření. Na WC je teplota cca 18 stupňů C. V zimním období při mimořádně chladných dnech  -15 stupňů C, nesmí teplota klesnout pod 18 stupňů C  (povoleny maximálně 3 dny) a  pod  16 stupňů  C ( povolen maximálně 1 den ). Léto – průměrná výsledná teplota v místnosti je 28 stupňů C, maximální 31 stupňů C. Relativní vlhkost je celoročně v rozmezí 30 – 70 %.

Osvětlení –   MŠ je vybavena zářivkami. V prostorách určených pro trvalý pobyt dětí je vyhovující denní osvětlení. Pro většinu zrakových činností převažuje směr osvětlení zleva a shora. Osvětlení je rovnoměrné, jak denní, boční nebo umělé.

Oslnění a zraková pohoda – vnitřními žaluziemi je řešena regulace denního osvětlení, zábrana oslnění a rozložení světla. Nepoužíváme lesklé povrchy, aby nedocházelo k nadměrným jasovým kontrastům, oslnění kontrastem. Máme barevnou úpravu místností a ploch. Současně je zabezpečena dostatečná úroveň osvětlení pro jiné zrakové úkoly.Viz zpráva měření, osvětlení podle projektu odborníka.

 

 1. Způsobzajištění  výměny a skladování  prádla

(Vyhláška 410/2005 Sb., v platném znění)

Výměna  prádla  –            lůžkoviny jsou měněny každých 21 dní

Ručníky a pyžama–          jsou měněny  každý  týden

Praní prádla :            prádlo je práno a vyžehleno ve vlastní prádelně a uloženo k tomu určených a dobře větratelných policích ve skladu prádla. Použité ložní prádlo se nesmí třídit v ubytovací části, použité prádlo se ukládá do obalů, které zabraňují kontaminaci okolí s nečistotami z prádla. Při veškeré manipulaci s prádlem je čisté prádlo dopravováno a udržováno zásadně odděleně od prádla použitého.Obal je vhodný ke praní, omyvatelný. Použité prádlo se skladuje ve vyčleněném prostoru.

Skladování prádla: Čisté prádlo se skladuje v čistých, uzavíratelných a pravidelně dezinfikovaných skříních.

1x v měsíci se omyjí regály na čisté prádlo dezinfekčním roztokem .

Se školnicí je sepsána  SMLOUVA  o vedlejší pracovní činnosti – 2 hodiny denně, po pracovní době se věnuje praní a žehlení prádla.

VII. Zásobování  pitnou  vodou

(Vyhláška 410/2005 Sb., v platném znění)

Škola je zásobována pitnou nezávadnou vodou z veřejného vodovodu. Vyhovuje požadavkům, stanoveným zvláštním právním předpisem. Doklad o provedeném vyšetření je doložen v ZŠ Kryry. Kapacitní hlediska  – nejméně 60 l vody na den pro jedno dítě.

VIII.  Požadavky  na  hygienicko-protiepidemický  režim:

(Vyhláška 410/2005 Sb., v platném znění)

Úklid v prostorách pro výchovu a vzdělávání se provádí:

Denní  úklid:

 • denně setřením všech podlah a povrchů na vlhko, u koberců vyčištění vysavačem
 • denně vynášením odpadků
 • denně za použití čistících prostředků s dezinfekčním účinkem umytím umyvadel, záchodových mís, sedátek na záchodech

Týdenní, celkový:

 • nejméně jednou týdně omytí omyvatelných částí stěn umýváren a záchodů dezinfekcí
 • nejméně 3x ročně umytí oken včetně rámů a svítidel
 • nejméně 2x ročně celkovým úklidem všech prostor
 • malování jedenkrát za 3 roky, popřípadě ihned

Deratizace:

 • 1x ročně a dle potřeby, použití přípravků k tomu vhodných po konzultaci s odborným pracovníkem DDD

Manipulace se vzniklými odpady a jejich likvidace:

Pevné odpady jsou tříděny podle materiálů. Směsný odpad sváží fi. Marius Pedrsen.

Kuchyňské odpadky výdejen jsou ukládány do uzavřených nádob, umožňujících snadno sanitaci, jsou deportovány v co nejkratší době do školní kuchyně, kde jsou zlikvidovány v drtičce odpadů. Toto opatření bylo učiněno na základě hospodárného zacházení s prostředky, denní množství zbytků z výdejen je maximálně do 15 – 20 litrů.

Ozdravná  opatření   a  otužování  je pravidelně sledováno a to vytápění a větrání místností.

Přímé větrání ráno před zahájením provozu, v době při pobytu dětí venku. Je dodržován dostatečný pobyt venku. V letních měsících při pobytu venku se děti sprchují, provádí se mlžení na zahradě.

Kontrolujeme vhodné oblečení dětí vevnitř i venku, přihlížíme k individuálním potřebám každého dítěte, k jeho zdravotnímu stavu, přání rodičů a doporučení lékaře.

Podpůrné aktivity – dechová cvičení, každodenní zdravotně zaměřené tělovýchovné činnosti

Denní režim respektuje věkové zvláštnosti dětí:

Prostorové podmínky: na jedno dítě ve třídě – 4m, na lehátko – 1,7 m

Ložní prádlo větrá,  pyžamo se věsí na věšák.

Prostory i vybavení školy odpovídají počtu dětí ve třídě.

 1. Údržba pískovišť

Na zahradách  jsou 2 velká pískoviště, zakrytá plachtami .

Písek – kopaný z Hlubanské kaolinky.(viz. Potvrzení o těžbě)

Pískoviště odkrývá i zakrývá učitelka, která je na zahradě spolu s dětmi.

Kypření a provzdušňování písku provádí domovnice vždy 1x za 14 dní.

Písek, který spadává mimo pískoviště se nevhazuje zpět do pískovišť, nýbrž do popelnice.

Děti si nehrají s hračkami určenými na pískoviště mimo tyto.

 1. Další požadavky:

Vychováváme děti ke zdravému životnímu stylu:

 • ozdravujeme mateřskou školu. Z hlediska návyků a chování dospělých a dětí. Úpravou stravovacích návyků – obecně méně cukrů, více ovoce a zeleniny. Pitný režim ochuzujeme o nápoje s cukry, učíme děti pít pitnou vodu, ovocné čaje. Dopřáváme dětem více pohybu – volného i organizovaného (rozšiřujeme nabídku pohybových činností).
 • Školní řád – jepřílohou provozního řádu.
 • Evidence a registrace úrazů – kterou ukládá vyhláška č. 64/2005 Sb.,ve znění pozdějších předpisů
 • 4 Zasílání záznamu o úrazu –
 • záznamu o úrazu zasílá škola za uplynulý kalendářní měsíc, nejpozději do pátého dne následujícího měsíce a to: a) zdravotní pojišťovně dítěte (Kooperativa)
 1. b) České školní inspekci
 • záznam o smrtelném úrazu zasílá škola do 5 prac. dnů po podání hlášení:
 1. a) zřizovateli
 2. b) zdravotní pojišťovně žáka
 3. c) České školní inspekci
 4. d) Policii ČR
 • Škola zasílá záznam o úrazu a jejich aktualizaci též zřizovateli na základě jeho písemné výzvy.
 • Škola vždy k 30.9. vyrozumí Českou školní inspekci o aktualizaci záznamů o úrazu v uplynulém školním roce.(v elektronickém formuláři)
 • Pracovní úrazy –evidujeme v Knize úrazů – u ředitelny MŠ ( podle NV č.201/2010 Sb.)
 • Lékárničky první pomocidoplňuje zdravotník školy – základní povinná výbava – viz BOZP
 • Telefonní čísla pro akutní lékařská ošetření:

    integrovaný záchranný systém  – 112

    rychlá záchranná služba – 155

   VŽDY PŘI KAŽDÉM ÚRAZU DÍTĚTE VOLAT –Rychlou záchrannou službu 155

 

 1. Přílohy provozního řádu :

Školní řád

Organizace pracovní náplně –domovnice

Povinnosti pedagogického pracovníka

Povinnosti provozního pracovníka

Provozní řád školní zahrady

Organizace úklidu v kuchyňkách

Pokyn k vydávání stravy dětem

Provozní řád školní zahrady(pro rodiče)

Provozní řád dopravního hřiště

Schváleno provozní a pedagogickou radou .

V Kryrech  dne :          28.8.2018

 řed. školy : Bc. Věra Melicharová